Trang Chủ

Số Ký Hiệu
Ngày Ban Hành
Trích Yếu
564/QĐ-UBND
05/9/2022
Ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum
153/KH-UBND
15/09/2022
Thực hiện công tác truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Ia Dom
151/KH-UBND
12/09/2022
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026
564/QĐ-UBND
05/9/2022
Ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum
493/QĐ-UBND
26/8/2022
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
147/KH-UBND
06/09/2022
Thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn xã Ia Dom
50/TB-UBND
29/8/2022
lịch trực lễ 2/9 và tháng 9
49/TB-UBND
29/8/2022
lich tiếp công dân tháng 9
51/QĐ-UBND
31/08/2022
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Ia Dom
441/QĐ-UBND
03/08/2022
Phê duyệt, nâng cấp và bãi bỏ Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum; phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022