Trang Chủ

Số Ký Hiệu
Ngày Ban Hành
Trích Yếu
511/QĐ-UBND
08/9/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
337/UBND-TH
17/7/2023
Công văn về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo vệ người tố cáo; đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn xã
323/QĐ-UBND
06/7/2023
Về việc công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
314/QĐ-UBND
30/6/2023
Về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
297/QĐ-UBND
20/6/2023
QDCT. Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
281/QĐ-UBND
12/6/2023
QDCT. Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Điện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
104/KH-UBND
09/6/2023
Kế hoạch về việc triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn xã Ia Dom năm 2023.
277/QĐ-UBND
07/6/2023
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực: Bảo trợ xã hội; Người có công thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh
274/QĐ-UBND
05/6/2023
QDCT. Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung của Ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh.
273/QĐ-UBND
05/6/2023
QDCT. Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện