ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Ủy ban nhân dân xã

Nguyễn Ngọc Quang
Chủ tịch UBND

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Dom

Nguyễn Quý Quân
Phó Chủ tịch UBND

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Dom

Lê Đức Hùng
Phó Chủ tịch UBND

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Dom