HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

Hội đồng nhân dân xã

Vi văn hùng
Chủ tịch HĐND

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Dom

Bùi Thị Thanh Huệ
Phó Chủ tịch HĐND

Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Dom