HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

Hội đồng nhân dân xã

Bùi Thị Thanh Huệ
Phó Chủ tịch HĐND

Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Dom