Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
03/2023/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
03/3/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành