Kế hoạch triển khai thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ mua bán điện về ngày cuối tháng

Tải tập tin