Thông tư 04/2024/TT-BTP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Xem văn bản tại đây!

Số Ký Hiệu
04/2024/TT-BTP
Ngày Ban Hành
06/6/2024
Ngày Hiệu Lực
06/6/2024
Người Ký
Mai Lương Khôi
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành