ĐẠI HỘI CHI BỘ 2, LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2022-2025

03-6-2022

Sáng ngày 02/6, Chi bộ 2 trực thuộc Đảng bộ xã Ia Dom tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đây là Chi bộ được Đảng bộ xã Ia Dom chọn làm điểm để rút kinh nghiệm và triển khai tới các Chi bộ trong Đảng bộ xã.

Quang cảnh Đại hội

Về dự Đại hội có đồng chí Vi Văn Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã dự và chỉ đạo Đại hội, có các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã cùng 12 đảng viên trong Chi bộ.

Đ/c Hoàng Văn Đài – Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo tại Đại hội

Đại hội đã nghe đồng chí Bí thư chi bộ 2 trình bày báo cáo tổng kết và báo cáo kiểm điểm chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Trong nhiệm kỳ 2020-2022 chi bộ đã tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong thôn thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của địa phương. Cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng đắn và luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chi bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thôn phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Sản xuất nông nghiệp được chú trọng diện tích cây hằng năm 20ha tăng 13,3% so với đầu nhiệm kỳ, cây lâu năm 125,5 ha tăng 10% so với đầu nhiệm kỳ. Tổng đàn gia súc, gia cầm các loại là 3.000 con tăng 1.000 con so với đầu nhiệm kỳ. Hoạt động sản xuất, chăn nuôi được duy trì tăng cả về số lượng, sản lượng, giá trị thu nhập, góp phần nâng cao đời sống của Nhân dân, thu nhập bình quân thu nhập đầu người vào cuối nhiệm kỳ đạt 36 triệu đồng/người/năm.  Trong xây dựng NTM Chi bộ lãnh đạo Nhân dân cùng đồng lòng chung sức thực hiện đạt bộ tiêu chí nông thôn mới, kết quả cuối năm 2021 thôn 2 được Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT của thôn 2 được thường xuyên duy trì và phát huy có hiệu quả. Thường xuyên cử đội bóng và đội văn nghệ tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT do các cấp tổ chức. Bên cạnh đó, cấp ủy Chi bộ cùng với các đoàn thể Nhân dân tích cực phòng chống dịch Covid-19. Tuyên truyền vận động Nhân dân don dẹp vệ sinh vệ sinh đường làng ngõ xóm; tổ chức trồng cây, trồng hoa tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp. Đến nay, thôn có trên 95% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 giảm xuống còn 29,54%. Tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn được giữ vững.

Đ/c Vi Văn Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Vi Văn Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã đánh giá cao những kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu Chi bộ tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên, quần chúng Nhân dân; Triển khai nghiêm túc việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thường xuyên chú trọng việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ 2 tiếp tục đổi mới, giữ vững kỷ cương của Đảng, xây dựng các phong trào ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, phát huy vai trò của Ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra như: Phấn đấu hàng năm chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2022–2025 kết nạp từ 2-3 đảng viên mới; tổng diện tích cây trồng là 180 ha, tổng đàn gia súc, gia cầm các loại là 4.000 con; thu nhập bình quân đầu người từ 40 triệu đồng/người/năm. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phấn đấu từ 80% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Duy trì tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Phấn đấu hàng năm xóa còn 2-3% hộ nghèo. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 100%. Phấn đấu vận động 100% trẻ em trong độ tuổi được đến lớp, hạn chế thấp nhất số học sinh bỏ học giữa chừng. Giữ vững ANCT – TTATXH trên địa bàn thôn.

 

Chi ủy Chi bộ mới ra mắt tại Đại hội

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Chi bộ 2, nhiệm kỳ 2022-2025 đã bầu ra Chi ủy Chi bộ gồm 3 đồng chí và bầu đồng chí Hoàng Văn Đài giữ chức Bí thư, đồng chí Đinh Trung Hiếu giữ chức Phó Bí thư và đồng chí Lê Văn Cao giữ chức Chi ủy viên. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Tin, ảnh: Ban Biên tập trang thông tin điện tử xã Ia Dom