Quyết định Về việc công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo trên địa bàn xã Ia Dom năm 2023

Xem văn bản tại đây!