Thông Báo về việc thay đổi Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2023 của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã tại Uỷ ban nhân dân xã

Xem văn bản tại đây!