LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ IA DOM

Xem văn bản tại đây!