LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ IA DOM

xem văn bản tại đây!