Giấy ủy quyền tiếp công dân Tháng 1 (22/01/2024)

Xem văn bản tại đây!