chương trình công tác tuần 17 UBND xã Ia Dom (từ ngày 25/4 đến ngày 1/5/2022)

https://drive.google.com/file/d/1bq6-5EKSN-gBnhfEAdASy2LGyJCZ4Pyr/view?usp=sharing