Về việc tăng cường triển khai thực hiện việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn xã

xem văn bản tại đây