Về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

xem văn bản tại đây