Về việc phân công thành viên Ban chỉ đạo phụ trách tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn

Tải tập tin