Về Lời Kêu gọi toàn dân tích cực tham gia việc thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chíp và kích hoạt, sử dụng tài khoản Định danh điện tử trên địa bàn tỉnh

xem văn bản tại đây