Thời gian, địa điểm tuyên truyền chuyển đổi số quý II

xem văn bản tại đây