QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban giám khảo, Tổ giúp việc Hội thi tìm hiểu về chuyển đổi số năm 2023, trên địa bàn xã Ia Dom

Tải tập tin