Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số quốc gia 6 tháng cuối năm 2023

Trong 6 tháng cuối năm 2023, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương tổ chức triển khai các nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu theo Kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số năm 2023, trong đó chú trọng các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm dưới đây.

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo

Nguồn: Thường trực Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số