Kế hoạch về việc tổ chức tuyên truyền chuyển đổi số năm 2023 tại xã Ia Dom

Tải tập tin