Kế hoạch về việc chuyển đổi số tại xã Ia Dom đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Tải tập tin