Kế hoạch về việc chuyển đổi số năm 2023 tại xã Ia Dom

Tải tập tin