Báo cáo Kết quả sơ kết công tác Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

xem văn bản tại đây